IDENTIFIKAČNÍ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU
strana 1 strana 2
1. Název odpadu (podle Katalogu odpadů):               8. Opatření při nehodách, haváriích a požárech:          
  Nehalogenovaná organická činidla k impregnaci dřeva   8.1. Lokalizace :  
              Při rozsypání uklidit do těsných uzavřených obalů.    
2. Kód odpadu (podle katalogu odpadů): 0 3 0 2 0 1   Zabránit vniknutí do kanalizace nebo vodního toku.    
                        Při úniku na nezp. povrchu odebrat i vrchní část  zeminy, bezp. uložit do obalů, zneškodnit dopor. způsobem.    
3. Kód podle ADR nebo COTIF                   Při vniknutí do vodního toku,nebo kanalizace postupovat dle havarijního plánu.    
      ADR tř. 4.1. 4c UN 3175               Zabránit styku s kyselinami a kyselými látkami.  
4. Původce odpadu nebo oprávněná osoba:        
  Firma:     8.2. První pomoc:  
  Ulice:       Potřísněná místa na těle opláchnout důkladně vodou a mýdlem.   
  Místo a PSČ:       Při zasažení očí promývat okamžitě oči 10-15 minut tekoucí vodou. Vyhledat lékařské ošetření.  
  IČO:        
  Osoba oprávněná jednat jménem původce odpadu nebo         
  oprávněné osoby :     8.3. Další pokyny :  
  Telefon/Fax:          
                         
       
5. Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu:   8.4. Telefonické spojení :  
  Anorg. soli, rozp. ve vodě, použ. k impregnaci  dřeva a zvyšující jeho odolnost proti půs. povětrnosti,       
  dřevokaz. houbám, hnilobě. Možnost obsahu kyanidů, těžkých kovů.     Hasiči:   150  
        Zdravotní služba: 155  
        Policie: 158  
         
                                   
    9. Ostatní důležité údaje :            
6. Nebezpečné vlastnosti odpadu:     Toxikologické údaje :  
  Toxicita odpadních solí s obsahem kyanidů, s obsahem solí toxických kovů.          
  Nebezpečí z obsahu těžkých kovů.          
  Následná nebezpečnost z možností vzniku výluhů.          
  Ekotoxicita z možností nebezpečných účinků na životní  prostředí.        
           
                           
      Ekologické údaje :  
7. Bezpečnostní opatření při manipulaci, skladování a přepravě odpadů:     Odpad je nebezpečný pro vodu a vodní živočichy.  
7.1. Technická opatření:        
  Skladování v těsných uzavřených obalech v dobře větraných objektech, chráněných proti povětrnostním vlivům.          
  Při manipulaci chránit dýchací cesty, oči a pokožku.          
  Při práci nekouřit, nejíst, nepít.          
  Zabránit styku s kyselinami a kyselými látkami.        
        Další údaje :  
           
7.2. Doporučené osobní ochranné pracovní prostředky:        
   - dýchací orgány: respirátor, maska s filtrem proti kyanidům                  
   - oči: brýle nebo ochranný štít   10. Za správnost údajů uvedených v identifikačním listě odpovídá :  
   - ruce: pryžové, umělohmotné rukavice     Firma: INORGA RERO, spol. s r.o.  
   - ostatní části těla: keprový oblek, holínky, gumová zástěra     Ulice: Janáčkova 1194/12  
      Místo a PSČ: 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
7.3. Protipožární vybavení:     IČO: 64611710  
  Vhodné : pěnové, sněhové, práškové, vodní     Telefon/Fax: 596 114 451, 596 114 451  
  Nevhodné :        
         
       
      Datum vyhotovení : leden 2008 Podpis: